EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Oluthuone Leskisen asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä

Fourmen Finland Oy (Y: 1069907-0)
Kirkkokatu 10, 90100 Oulu
083117993
mail@leskinen.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Esa Hiltunen, esa@leskinen.fi, 0500893729

3. Rekisterin nimi

Leskisen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaan kirjoittamaan Vip-hakemukseen saadakseen Leskisen Vip-viestejä – ja etuja.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakassuhdeviestintä Leskisen ja Vip-asiakkaan välillä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaan etu -ja sukunimi, ikä, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Asiakkaalta itseltään.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Vip-asiakasrekisteri on luovutettu sähköpostiohjelman tehneelle Brandstein Oy:lle. Muille kolmansille osapuolille rekisteriä, eikä sen sisältämiä tietoja luovuteta poislukien mahdolliset lakiin perustuvat viranomaispyynnöt.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteritietoja säilytetään se kalenterivuosi jolloin asiakas on Leskisen Vip-asiakasrekisterin jäsen.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Vip-asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavat oikeudet:

  • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla
yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.